Záruční podmínky

 • Délka záruky v měsících je uvedena u každého zboží v eshopu Toolscomp.cz. Tato doba začíná běžet dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za jiný kus se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení. Délka záruky na vyměněné zboží se řídí zákonem stanovenou lhůtou. Kupující dostane reklamační protokol, kde bude uvedeno s údaji o opravě či výměně zboží. Případné další reklamace se uplatňují na základě tohoto reklamačního protokolu.
 • Informace o technických parametrech a kompletnosti dodávaných produktů firmou NORD CZ s.r.o. se v případě rozdílů řídí výhradně podle originálních popisů o technických parametrech, výbavě a kompletnosti udávaných výrobcem a nejsou důvodem k příjmu zboží do reklamačního řízení.


Nárok pro uplatnění záruky zanika v následujících případech

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba
 • Není-li zboží v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem zboží.
 • Zboží bylo používáno v rozporu s návodem k obsluze.
 • Porušením ochranných pečetí a nálepek, poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).
 • Neodbornou nebo nevhodnou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
 • Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího.
 • Opotřebení zboží bylo způsobené jejím obvyklým užíváním, běžnou údržbou výrobku (např. výměna tuků, uhlíků, pryžových těsnění, vyčištění stroje apod.).
 • Zboží bylo používáno pro jiné účely nebo v jiných podmínkách, než je obvyklé.
 • Zboží nelze podle záručního listu identifikovat.
 • Poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, např. znečištěním, nevhodným, prostředím nebo přírodními živly.
 • Údaje v záručním listě a dokladech o koupi se liší od údajů uvedených na zboží.